Vadybos sistemų auditai

Vidaus auditai (pirmos šalies)

Įmonės, kurių vadybos sistemos parengtos pagal ISO serijos standartus, vidaus auditą naudoja ne tik kaip įranktį atitikčiai reikalavimams nustatyti, bet ir kaip priemonę veiklos efektyvumui didinti. Tokiu būdu auditorius turi būti kvalifikuotas ir žinoti, kaip jis gali prisidėti prie vadybos sistemos tobulinimo.

Mes atliekame įmonėse vidaus auditus (vertikalų ir horizontalų), siekiant įvertinti vadybos sistemos rezultatyvumą ir efektyvumą, taip pat identifikuoti rizikas ir gerinimo sritis.

Naudojimasis išorės auditorių paslaugomis leidžia pasiekti tris, atrodo nesuderinamus, tikslus: mažesniais audito kaštais, laiku ir operatyviai gauti kokybiškai atlikto audito duomenis.

Keletas galimų vidaus audito tikslų:

 • Patikrinti, ar įstaigos veikla atitinka vadybos sistemos reikalavimus.
 • Patikrinti, ar įstaigos vadybos sistema aprašyta dokumentuose atitinka standarto reikalavimus (priešsertifikacinis auditas).
 • Patikrinti, ar įstaigos vadybos sistema atitinka kitus kriterijus nustatančių dokumentų reikalavimus (pagal ūkio šaką).
 • Patikrinti, ar visuose veiklos lygiuose ir vietose taikomi vadybos sistemos reikalavimai.
 • Nustatyti vadybos sistemos rezultatyvumą siekiant tikslų.
 • Nustatyti gerinimo galimybes (kaštų mažinimo, darbuotojų krūvio perkėlimo, geresnio išteklių panaudojimo, procesų optimizavimo ir pan.).
 • Nustatyti tikrąsias neatitikčių ar galimų neatitikčių priežastis.
 • Įvertinti koregavimo veiksmų rezultatyvumą, efektyvumą.
 • Įvertinti tiekėjų atrankos ir pirkimo proceso efektyvumą.
 • Identifikuoti verslo riziką.
 • Įvertinti įmonės plėtros galimybes (vidiniai faktoriai).
 • Įvertinti informacinių technologijų valdymo saugumą ir efektyvumą.
 • Įvertinti sprendimų valdymo efektyvumą.
 • Įvertinti kliento skundų priežastis ir numatyti koregavimo ir prevencinius veiksmus.
 • Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo efektyvumą.
 • Įvertinti įmonės vadybos kultūrą ir vidinės komunikacijos efektyvumą.
 • Įvertinti, kaip įmonės vidaus audito procedūra pasiekia rezultatyvumo kriterijus.
 • įvertinti, kokios įmonės veiklos nekuria pridėtinės vertės.
 • Kiti vadovybės specifiniai tikslai.

Keletas naudos aspektų įmonei:

 • įmonėje, nesant kvalifikuotų vidaus auditorių, bus užtikrintas kokybiškas sistemos vertinimas.
 • darbuotojai turės galimybę stebėti vykdomą auditą ir kelti savo kvalifikaciją.
 • darbuotojai nebus atitraukiami nuo įprastinės veiklos.
 • įmonės veikla ir vadybos sistema bus palyginama su geriausia praktika toje ūkio šakoje.
 • nustatytos gerinimo galimybės suteiks sąlygas vadybos sistemos patobulinimui bei konkurenciniam pranašumui atsirasti.
 • vidaus auditas bus atliktas kvalifikuotų auditorių (auditoriai, turi vadovaujančio ISO 9000 serijos auditorius, IRCA/IATCA sertifikatą).
 • vidaus auditas bus atliktas objektyviai ir nešališkai.